Executive Director

Θέση Εκτελεστικού/Εκτελεστικής Λειτουργού στον οργανισμό YEU Cyprus

Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Εκτελεστικού/Εκτελεστικής Διευθύντρια για άμεση πρόσληψη. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης (8 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους με τη δυνατότητα ανανέωσης και οι πρώτοι έξι (6) μήνες θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος.

Position of Executive Director at YEU Cyprus

The organization is offering 1 (one) position for the Executive Director effected immediately on a full-time basis (8 hours). The contract will have a duration of one (1) year with the possibility of renewal and the first six (6) months are considered as probation period.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κύρια καθήκοντα:

 • Επίβλεψη των καθημερινών διαδικασιών του Οργανισμού, συντονισμός και η υποστήριξη όλων των υπαλλήλων στις δραστηριότητες και τα καθήκοντά τους.
 • Στενή συνεργασία, στήριξη και αποτελεσματική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών και των κανονισμών του Οργανισμού.
 • Αξιολόγηση των αναγκών του Οργανισμού για εισήγηση λύσεων, προγραμματισμό και δημιουργία πλάνου για κατάθεση προτάσεων.
 • Καθορισμός πολιτικών για τη διοίκηση και για τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού.
 • Επίβλεψη και διαχείριση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων, του διαφημιστικού υλικών, του ενημερωτικού δελτίου και του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σχεδιασμός και υποβολή προτεινόμενου ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ενίσχυση της εικόνας του Οργανισμού με την εκπροσώπηση του σε εξωτερικές εκδηλώσεις, στα ΜΜΕ και στο ευρύ κοινό ως εκπρόσωπος του Οργανισμού.
 • Διοργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του.
 • Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων και εκθέσεων για ευρωπαϊκά και άλλα έργα, καθώς και υλοποίηση έργων.

Απαιτούμενα  Προσόντα:

 • Κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου. Η κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου από τα τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 1 χρόνου και άνω σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς. Συναφής με τα καθήκοντα θεωρείται η εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού, η εμπειρία με τη λειτουργία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών ή/και η εμπειρία με ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεξιότητες:

 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες.
 • Άριστες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και τεχνικές παρουσίασης.
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου.
 • Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας.

Για Nα Aιτηθείτε:

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Εκτελεστικού/Εκτελεστικής Λειτουργού». Η προθεσμία λήγει στις 03/10/2022.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με υποψήφιους που θα επιλεγούν, οι οποίοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη.

CORE FUNCTIONS

Responsibilities:

 • Overseeing the daily operations of the Organization, coordinating and supporting all officers with their activities and tasks.
 • Working closely, supporting and communicating effectively with the Board of the Organization to ensure the efficient implementation of the policies and regulations.
 • Implementing needs assessments to suggest solutions, for future planning and for setting an action plan for proposal submission.
 • Establishing administrative policies and procedures for all functions and for the day-to-day operation of the NGO.
 • Overseeing and managing all external and internal communication materials including websites, marketing materials, newsletters and social media content.
 • Planning and submitting to the Board a proposed annual budget and financial statements.
 • Enhancing the Organization’s image by representing the Organization in external events, the media and the general public as one of the Organization’s main representatives.
 • Organizing and managing the Organization’s events that aim at the promotion of the Organization and its activities.
 • Preparing and submitting applications and reports for European and other projects, as well as implementing projects.

Necessary Qualifications:

 • A First level University degree (Bachelor’s Degree or equivalent). A First level University degree or Master’s degree in European Studies, Political Sciences, Sociology, in Humanities or in Human Resources will be considered as an advantage.
 • Excellent knowledge of the Greek and English language (oral and written).
 • Excellent computer knowledge (Microsoft Word, Excel, Powerpoint).
 • Proof of relevant experience for at least one year in related fields. Relevant experience is defined as experience in the field of office management, experience in the way an NGO operates and/or experience in European programs.

Skills:

 • Excellent organisational skills.
 • Excellent management and leadership skills.
 • Capable of working under pressure and observing strict deadlines.
 • Good communication skills.
 • Public speaking experience and presentation skills.
 • Very good knowledge in managing social media and internet applications.
 • Ability to adapt easily, work collaboratively and is a team worker.
 • Ability to take initiatives

To Apply:

Interested candidates are invited to submit their CV and Motivation Letter to info@yeucyprus.org with the indication “Executive Director Position”. The deadline is on 03/10/2022.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview (oral and written).

Scroll to Top
Skip to content