ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ JOB POSITION AT YEU CYPRUS

***English text follows***

Θέση EVS Λειτουργού στον οργανισμό YEU Cyprus

Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση EVS Λειτουργού για άμεση πρόσληψη. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (6 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κύρια Καθήκοντα:

 • Καθημερινή επικοινωνία με εθελοντές και βοήθεια για τυχόν ζητήματα που αφορούν το
  πρόγραμμα
 •  Στήριξη του συντονιστή του προγράμματος και εβδομαδιαία αναφορά της προόδου
  των εθελοντών σε αυτόν
 •  Διευθέτηση ώστε οι εθελοντές να έχουν όλα τα απαραίτητα κατά τη διάρκεια της εργασίας
  τους (υλικά, εργαστήρια, εξασφάλιση χώρου, επικοινωνία με διάφορους φορείς κλπ)
 • Συνοδεία εθελοντών σε εκδηλώσεις που αφορούν το πρόγραμμα
 • Ετοιμασία μηνιαίου οικονομικού απολογισμού για τα έξοδα των εθελοντών κατά τη διάρκεια
  του προγράμματος
 • Βοήθεια στην υλοποίηση τοπικών δράσεων (π.χ. Πρωτοβουλίες Νέων)
 • Σύνταξη τελικής έκθεσης με τη λήξη του προγράμματος EVS
 • Προώθηση του προγράμματος EVS με διάφορους τρόπους (video, παρουσιάσεις κλπ)
 • Εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την αποστολή εθελοντών EVS σε άλλους
  οργανισμούς και συνεχής υποστήριξής τους
 • Σύνταξη αιτήσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» και για καινούρια
  προγράμματα EVS.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας ενός ΜΚΟ ή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεξιότητες

 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου
 • Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και τεχνικές παρουσίασης
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Δεξιότητες επίλυσης διαφορών

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό́ Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Λειτουργού EVS», με τελική ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2018.

Οι προ επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη.

***************************************************************************************

Position of EVS Officer at YEU Cyprus

The organization is offering 1 (one) position for a EVS Officer effected immediately on a part-time basis (6 hours). The contract will have a duration of six (6) months with the possibility of renewal.

CORE FUNCTIONS/ RESPONSIBILITIES:

 • Daily communication with our EVS volunteers and assistance in possible issues regarding the
  project
 • Supporting the Coordinator of the project and giving a weekly report on the progress of the
  EVS volunteers
 • Arranging that the EVS volunteers have all the necessary equipment, venues etc. during the implementation and preparation of activities (communication with external stakeholders etc.)
 • Accompanying the EVS volunteers in events related to the project
 • Preparing monthly financial reports on the expenses of the EVS volunteers during the project
 • Assisting in implementing local projects (i.e. Youth Initiatives)
 • Drafting the final report at the end of the EVS project
 • Promotion of the EVS project in various ways (videos, presentations etc.)
 • Providing support for outgoing EVS volunteers and implementing all necessary procedures for their EVS
 • Drafting applications in the framework of the programme “Youth Initiatives” and for new EVS
  projects

Necessary Qualifications:

 • A First level University degree (Bachelor’s Degree or equivalent).
 • Excellent knowledge of the Greek and English language (oral and written)
 • Excellent computer knowledge (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Proof of relevant experience in related fields. Relevant experience is defined as experience in the field of project management or in the way an NGO operates or experience in European programs

Skills:

 • Excellent organisational skills
 • Very good knowledge in managing social media and internet applications
 • Capable of working under pressure and observing strict deadlines
 • Public speaking experience and presentational skills
 • Ability to adapt easily, work collaboratively and is a team worker
 • Ability to take initiatives
 • Good communication skills
 • Conflict Management skills

Interested candidates are invited to submit their CV and Motivation Letter to info@yeucyprus.org with the indication “EVS Officer Position”. The deadline is on the 26th of October 2018.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview (oral and written).

 

Scroll to Top
Skip to content