ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS

***English text follows***

Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus

Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη σε βάση μερικής απασχόλησης ( 6 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κύρια καθήκοντα:

 • Συγγραφή Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων προς λήψη χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση, συντονισμός, συγγραφή και υποβολή απολογισμών και εκθέσεων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων κάθε προγράμματος
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού και άλλου ταχυδρομείου
 • Διοργάνωση και συντονισμός εκδηλώσεων του οργανισμού
 • Συντονισμός και διευκόλυνση των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δράσεων του οργανισμού
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού
 • Προώθηση των εκδηλώσεων του οργανισμού

Εκπαίδευση

Πτυχίο Ευρωπαϊκών Σπουδών

Προσόντα και δεξιότητες

 • Ενδιαφέρον για Ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες
 • Άριστες δεξιότητες χρήσης Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμoγών διαδικτύου
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Διατεθειμένος/η να ταξιδέψει
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Εφευρετικότητα και δημιουργικότητα για επίλυση προβλημάτων (π.χ. σε εκδηλώσεις)
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό́ Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων», με τελική ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2018.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη.


PROJECT OFFICER POSITION AT YEU CYPRUS

The organization offers 1 (one) position for a Project Officer effected immediately on a part-time basis (6 hours). The contract will have a duration of six (6) months!

CORE FUNCTIONS/ RESPONSIBILITIES:

 • Applying for funding for European and other projects
 • Implementing, coordinating and drafting project reports
 • Preparing financial report for each project
 • Handling email and mail
 • Organizing and coordinating events of the organization
 • Coordinating and facilitating the Training Courses, workshops and other actions of the organization
 • Updating the website and social media
 • Promoting the events of the organization
 • Communication skills, organizational & team spirit

Education

Degree in European Studies

Qualifications and skills

 • Interest in European and other projects
 • Excellent knowledge of Greek and English language (oral and written)
 • Excellent computer knowledge (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 • Very good at social media and web applications
 • Very good inter-personal skills
 • Ability to work under pressure
 • Willing to travel
 • Excellent organizational skills
 • Creativity and ability to solve problems (e.g. in events)
 • Communications skills, spirit of cooperation

Interested candidates are invited to submit their CV and Motivation Letter to info@yeucyprus.org with the indication “Project Officer Position”. The deadline is on the 3rd of January 2018.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview (oral and written).

 

 

Scroll to Top
Skip to content