ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ PROJECT OFFICER POSITION AT YEU CYPRUS

***English text follows***

Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus

Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για πρόσληψη. H θέση θα έχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κύρια καθήκοντα:

 • Συγγραφή αιτήσεων για ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα προς λήψη χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση, συντονισμός, συγγραφή και υποβολή απολογισμών και εκθέσεων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων κάθε προγράμματος
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού και άλλου ταχυδρομείου
 • Διοργάνωση και συντονισμός εκδηλώσεων του οργανισμού
 • Συντονισμός και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δράσεων του οργανισμού
 • Προώθηση των εκδηλώσεων του οργανισμού
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού τοπικά και στο εξωτερικό

Απαιτούμενα Προσόντα 

 • Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου. Η κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου από τα τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Νομικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας ενός ΜΚΟ ή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεξιότητες

 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου
 • Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και τεχνικές παρουσίασης

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό́ Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων», με τελική ημερομηνία 28 Μαίου 2020. 

Οι προ επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη.


The organization is offering 1 (one) position for a Project Officer on flexible working arrangement. The contract will have a duration of six (6) months with the possibility of renewal.

CORE FUNCTIONS/ RESPONSIBILITIES:

 • Applying for funding for European and other projects
 • Implementing, coordinating and drafting project reports
 • Preparing financial reports for each project
 • Handling email and mail
 • Organizing and coordinating events of the organization
 • Coordinating and facilitating Training Courses, workshops and other activities of the organization
 • Representing the organisation locally and abroad

Necessary Qualifications 

 • A First level University degree (Bachelor’s Degree or equivalent). A University or Master’s Degree in European Studies, Political Sciences, Sociology or Law would be considered as an advantage
 • Excellent knowledge of the Greek and English language (oral and written)
 • Excellent computer knowledge (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Proof of relevant experience in related fields. Relevant experience is defined as experience in the field of project management or in the way an NGO operates or experience in European programs 

Skills 

 • Excellent organisational skills
 • Very good knowledge in managing social media and internet applications
 • Capable of working under pressure and observing strict deadlines
 • Public speaking experience and presentational skills
 • Ability to adapt easily, work collaboratively and is a team worker 
 • Ability to take initiatives
 • Good communication skills

Interested candidates are invited to submit their CV and Motivation Letter to info@yeucyprus.org with the indication “Project Officer Position”. The deadline is on the 28th of May 2020.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview (oral and written). 

Scroll to Top
Skip to content