ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ PROJECT OFFICER/WRITER POSITION AT YEU CYPRUS

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ PROJECT OFFICER/WRITER POSITION AT YEU CYPRUS

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ PROJECT OFFICER/WRITER POSITION AT YEU CYPRUS

***English text follows***

Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus

Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη. Η θέση είναι πλήρης απασχόλησης (8 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κύρια καθήκοντα:

 • Συγγραφή αιτήσεων για ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα προς λήψη χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση, συντονισμός, συγγραφή και υποβολή απολογισμών και εκθέσεων προγραμμάτων
 • Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων κάθε προγράμματος
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού και άλλου ταχυδρομείου
 • Διοργάνωση και συντονισμός εκδηλώσεων του οργανισμού
 • Συντονισμός και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δράσεων του οργανισμού
 • Προώθηση των εκδηλώσεων του οργανισμού
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού τοπικά και στο εξωτερικό

Απαιτούμενα Προσόντα 

 • Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου. Η κατοχή πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου από τα τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Νομικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 1 χρόνου και άνω σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων ή εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Δεξιότητες

 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου
 • Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και τεχνικές παρουσίασης

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό́ Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στο info@yeucyprus.org με θέμα «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων». Η προθεσμία λήγει στις 9/2/2022.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με υποψήφιους που θα επιλεγούν, οι οποίοι θα κληθούν σε προφορική και γραπτή συνέντευξη.


The organization is offering 1 (one) position for a Project Officer/Writer effected immediately on a full-time basis (8 hours). The contract will have a duration of six (6) months with the possibility of renewal.

CORE FUNCTIONS/ RESPONSIBILITIES:

 • Applying for funding for European and other projects
 • Implementing, coordinating and drafting project reports
 • Preparing financial reports for each project
 • Handling email and mail
 • Organizing and coordinating events of the organization
 • Coordinating and facilitating Training Courses, workshops and other activities of the organization
 • Representing the organisation locally and abroad

Necessary Qualifications 

 • A First level University degree (Bachelor’s Degree or equivalent). A University or Master’s Degree in European Studies, Political Sciences, Sociology or Law would be considered as an advantage
 • Excellent knowledge of the Greek and English language (oral and written)
 • Excellent computer knowledge (Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
 • Proof of relevant experience for at least 1 year and over in related fields. Relevant experience is defined as experience in the field of project management, project writing or experience in managing European programs. 

Skills 

 • Excellent organisational skills
 • Very good knowledge in managing social media and internet applications
 • Capable of working under pressure and observing strict deadlines
 • Public speaking experience and presentational skills
 • Ability to adapt easily, work collaboratively and is a team worker 
 • Ability to take initiatives
 • Good communication skills

Interested candidates are invited to submit their CV and Motivation Letter to info@yeucyprus.org with the indication “Project Officer/Writer Position”. The deadline to apply is on the 9th of February 2022.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview (oral and written).

Close